Xu?t kh?u lao ??ng

Ch??ng trình Visa k? n?ng ??c ??nh_KANALL

Ch??ng trình Visa k? n?ng ??c ??nh_KANALL

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n hàng Visa k? n?ng ??c ??nh

??n hàng Visa k? n?ng ??c ??nh "2020.Tokutei.01.KA.T3 pv"

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
?Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh

?Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh

Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh Biên b?n này ???c ký gi?a B? Lao ??ng, Th??ng binh và Xã h?i (MOLISA) c?a Vi?t Nam và 4 c? quan c?a Nh?t B?n g?m: B? T? pháp, B? Ngo?i giao, B? Y t?, Lao ??ng, Phúc l?i Xã h?i và C? quan...
?óNG GóI TH?C PH?M

?óNG GóI TH?C PH?M

Tên công ty: ??a ?i?m: Tình Fukuoka Mô t? công vi?c: Nh?t tr?ng gà ?? tu?i: 18 ??n 32 Trình ??: T?t nghi?p c?p 3 tr? lên Tay ngh?: Khéo léo nhanh nh?n, có kinh nghi?m làm v? nông nghi?p Yêu c?u khác: Th? l?c t?t, Th? l?c t?t, Thu?n tay ph?i, Không...
NH?T TR?NG Gà

NH?T TR?NG Gà

Tên công ty: Isono ??a ?i?m: Tình Kyoto Mô t? công vi?c: Công vi?c n?i th?t, làm th?ch cao, ghép t??ng nhà ?? tu?i: 18 ??n 35 Trình ??: T?t nghi?p c?p 3 tr? lên Tay ngh?: Yêu c?u khác: Th? l?c t?t, Th? l?c t?t, Thu?n tay ph?i, Không hút thu?c Yêu...
    02223502899