?Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh

 Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh

Biên b?n này ???c ký gi?a B? Lao ??ng, Th??ng binh và Xã h?i (MOLISA) c?a Vi?t Nam và 4 c? quan c?a Nh?t B?n g?m: B? T? pháp, B? Ngo?i giao, B? Y t?, Lao ??ng, Phúc l?i Xã h?i và C? quan C?nh sát Qu?c gia Nh?t B?n. ?ây s? là khung pháp lý c? b?n cho vi?c Nh?t B?n ti?p nh?n lao ??ng Vi?t Nam theo ch??ng trình “lao ??ng k? n?ng ??c ??nh”.   

Theo biên b?n này, phía Nh?t B?n s? ch? ti?p nh?n lao ??ng “k? n?ng ??c ??nh” ng??i Vi?t Nam sau khi ng??i lao ??ng ?ã th?c hi?n các th? t?c c?n thi?t theo quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam và có tên trong “danh sách xác nh?n” ???c MOLISA c?p. Các ??i t??ng này g?m nh?ng lao ??ng ???c phái c? b?i các t? ch?c, doanh nghi?p ???c MOLISA cho phép ??a lao ??ng k? n?ng ??c ??nh ?i làm vi?c ? Nh?t B?n và nh?ng công dân Vi?t Nam ?ang c? trú t?i Nh?t B?n ?ã ???c c? quan ti?p nh?n lao ??ng tuy?n d?ng tr?c ti?p.

V?n b?n này nghiêm c?m các công dân Vi?t Nam ?ang c? trú t?i Nh?t B?n trong tình tr?ng không ?? ?i?u ki?n nh? du h?c sinh b? ?u?i h?c, th?c t?p sinh b? ra ngoài h?p ??ng ho?c nh?ng ng??i xin t? cách t? n?n tham gia các k? ki?m tra k? n?ng t?i Nh?t B?n. 

Liên quan ??n du h?c sinh Vi?t Nam thay ??i t? cách l?u trú sang lao ??ng k? n?ng ??c ??nh, hai bên s? có nh?ng bi?n pháp phù h?p, g?m ki?m tra ch?t ch? các c? s? ?ào t?o nh?m ng?n ch?n vi?c l?i d?ng các ch??ng trình du h?c cho m?c ?ích làm vi?c t?i Nh?t B?n t? góc ?? tôn tr?ng quy?n con ng??i c? b?n.

V? quy?n l?i c?a ng??i lao ??ng, theo MOC, lao ??ng k? n?ng ??c ??nh l?u trú t?i Nh?t B?n ???c h??ng các quy?n l?i theo lu?t nh?p c?, lu?t lao ??ng và các quy ??nh pháp lu?t khác có liên quan c?a Nh?t B?n. Ngoài ra, ng??i lao ??ng s? ???c h??ng các quy?n l?i khác liên quan t?i chi phí cho vi?c ?ào t?o ti?ng Nh?t ho?c ?ào t?o k? n?ng, chi phí ?i l?i bao g?m chi phí tr? v? Vi?t Nam sau khi ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng c?a các lao ??ng k? n?ng ??c ??nh.

??i v?i l?nh v?c mà Vi?t Nam không ???c phép ??a lao ??ng ??n làm vi?c, phía Nh?t B?n cam k?t “không ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh ng??i Vi?t Nam ch?a hoàn thành các th? t?c c?n thi?t theo quy ??nh c?a Vi?t Nam bao g?m c? quy ??nh v? các khu v?c, ngành ngh? c?m” (quy ??nh t?i Ngh? ??nh s? 126/2007/N?-CP ngày 01/8/2007 c?a Chính ph?).

C?ng trong v?n b?n này, hai bên th?ng nh?t vi?c chia s? và công khai thông tin v? c? quan, t? ch?c ???c phép phái c? ho?c ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh sang làm vi?c t?i Nh?t B?n, ??ng th?i ??a vào cam k?t c?a các b? c?a hai n??c trong vi?c ph?i h?p qu?n lý, giám sát nh?m lo?i kh?i ch??ng trình phái c? và ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh nh?ng c? quan, t? ch?c có hành vi vi ph?m lu?t pháp c?a hai n??c và các quy ??nh nêu trong MOC; ng?n ch?n các ho?t ??ng ??a lao ??ng k? n?ng ??c ??nh sang Nh?t B?n trá hình d??i hình th?c du h?c.

Ngu?n: TTXVN

 

Bài vi?t liên quan

02223502899