Gi?i thi?u v? KanAll

GI?I THI?U CHUNG V? KANALL

GI?I THI?U CHUNG V? KANALL

GI?I THI?U V? KANALL Công ty TNHH Kanall là m?t trong nh?ng ??a ch? tin c?y trong vi?c ?ào t?o và t? v?n du h?c Nh?t B?n, cung ?ng nhân l?c ra n??c ngoài làm vi?c uy tín t?i Vi?t Nam. Hi?n nay công ty có tr? s? ? c? Vi?t Nam và Nh?t B?n. T?i Vi?t Nam công ty t?a l?c t?i...
    02223502899