• Tin t?c - S? ki?n

Tin t?c - S? ki?n

Nh?ng c?m b?y và ?o t??ng khi ?i du h?c Nh?t B?n

Nh?ng c?m b?y và ?o t??ng khi ?i du h?c Nh?t B?n

Nh?ng c?m b?y và ?o t??ng khi ?i du h?c Nh?t B?n Không có con ???ng nào tr?i ??y hoa h?ng, và c?ng không có con ???ng du h?c Nh?t B?n nào là d? dàng n?u nh? b?n thân m?i chúng ta không th?c s? quy?t tâm và c? g?ng. Th?c t?, nhi?u ng??i v?n ?ang l?m t??ng...
Du h?c Nh?t B?n ???c gì và m?t gì?

Du h?c Nh?t B?n ???c gì và m?t gì?

Du h?c Nh?t B?n ???c gì và m?t gì? Tr??c khi quy?t ??nh ?i du h?c Nh?t B?n, ch?c h?n b?n ?ã ph?i suy ngh? r?t nhi?u, bên c?nh nh?ng h?a h?n t?i môi tr??ng h?c t?p hàng ??u th? gi?i c?ng không thi?u nh?ng lý do khi?n b?n chùn chân và mu?n ? l?i. B?n ph?i t?p nói 1...
?Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh

?Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh

Vi?t Nam, Nh?t B?n trao ??i biên b?n h?p tác ti?p nh?n lao ??ng k? n?ng ??c ??nh Biên b?n này ???c ký gi?a B? Lao ??ng, Th??ng binh và Xã h?i (MOLISA) c?a Vi?t Nam và 4 c? quan c?a Nh?t B?n g?m: B? T? pháp, B? Ngo?i giao, B? Y t?, Lao ??ng, Phúc l?i Xã h?i và C? quan...
C? h?i vi?c làm khi ?i du h?c Nh?t B?n nh? th? nào?

C? h?i vi?c làm khi ?i du h?c Nh?t B?n nh? th? nào?

C? h?i vi?c làm khi ?i du h?c Nh?t B?n nh? th? nào? Th?c m?c v? c? h?i vi?c làm sau khi ?i du h?c Nh?t B?n luôn ???c nhi?u b?n quan tâm. Không ít nh?ng tr??ng h?p, du h?c Nh?t B?n là con ???ng m? ra thành công v?i nh?ng vi?c làm t?t, m?c l??ng h?p d?n, th?m chí là...
Hành trang ?i du h?c Nh?t B?n và nh?ng th? kh?ng nên mang theo

Hành trang ?i du h?c Nh?t B?n và nh?ng th? kh?ng nên mang theo

Hành trang ?i du h?c Nh?t B?n và nh?ng th? không nên mang theo Nh?t B?n n?i ti?ng không ch? là m?t qu?c gia có n?n kinh t? l?n m?nh và n?n v?n hóa ???c c? th? gi?i ng??ng m? mà n?n giáo d?c c?a Nh?t B?n hi?n nay ?ang ????c r?t nhi?u du ho?c sinh quô?c tê? quan tâm,...
C?ng ty KanAll tham d? bu?i l? t?ng k?t n?m h?c 2018- 2019 và trao h?c b?ng khuy?n h?c KanAll t?i tr??ng THPT Thu?n Thành 1 & THPT Thu?n Thành 2.

C?ng ty KanAll tham d? bu?i l? t?ng k?t n?m h?c 2018- 2019 và trao h?c b?ng khuy?n h?c KanAll t?i tr??ng THPT Thu?n Thành 1 & THPT Thu?n Thành 2.

Công ty KanAll tham d? bu?i l? t?ng k?t n?m h?c 2018- 2019 và l? trao h?c b?ng N?m h?c 2018- 2019 ?ã k?t thúc, cùng v?i ti?ng ve kêu râm ran, nh?ng chùm ph??ng v? ?? s?c tr?i báo hi?u mùa hè ?ã t?i. M?t n?m h?c mà các em h?c sinh ?ã có nhi?u...
B?N CH?N DU H?C NH?T B?N HAY H?C ??I H?C T?I VI?T NAM  ???????????

B?N CH?N DU H?C NH?T B?N HAY H?C ??I H?C T?I VI?T NAM ???????????

B?N CH?N DU H?C NH?T B?N HAY H?C ??I H?C T?I VI?T NAM N?I DUNG H?C T?I NH?T B?N H?C T?I VI?T NAM Th?i gian T? 2 ??n 6 n?m: 2 n?m ti?ng, sau ?ó h?c lên cao ??ng, ??i h?c, tr??ng chuyên môn T? 2 ??n 5 n?m B?ng c?p ???c công nh?n qu?c t?, Sinh viên khi t?t nghi?p có ki?n th?c lí thuy?t g?n v?i th?c t?...
BU?I L? T?NG K?T - CHIA TAY Và TRAO H?C B?NG CHO DU H?C SINH Và K? S? K? BAY THáNG 04/2019

BU?I L? T?NG K?T - CHIA TAY Và TRAO H?C B?NG CHO DU H?C SINH Và K? S? K? BAY THáNG 04/2019

BU?I L? T?NG K?T - CHIA TAY VÀ TRAO H?C B?NG CHO DU H?C SINH VÀ K? S? K? BAY THÁNG 04/2019 Nh?ng ngày ??u tháng 4, Công ty TNHH KanAll ?ã long tr?ng t? ch?c bu?i l? t?ng k?t- chia tay và trao h?c b?ng cho các b?n du h?c sinh k? bay tháng 4 n?m 2019. Bu?i l? v?i s? tham gia c?a t?p...
H??ng d?n làm th? t?c nh?p c?nh t?i san bay khi ?i du h?c Nh?t B?n

H??ng d?n làm th? t?c nh?p c?nh t?i san bay khi ?i du h?c Nh?t B?n

B?n v?a nh?n ???c thông báo ??u Visa ?i Du h?c Nh?t B?n, và ?ang lên k? ho?ch tìm hi?u th? t?c nh?p c?nh t?i sân bay. KANALL s? lên k? ho?ch giúp b?n b?ng cách ??a ra các b??c trong quá trình nh?p c?nh ? n?i dung bài vi?t d??i ?ây, m?i các b?n cùng...
02223502899