Nh?ng c?m b?y và ?o t??ng khi ?i du h?c Nh?t B?n

Nh?ng c?m b?y và ?o t??ng khi ?i du h?c Nh?t B?n

Trang xổ sốKhông có con ???ng nào tr?i ??y hoa h?ng, và c?ng không có con ???ng du h?c Nh?t B?n nào là d? dàng n?u nh? b?n thân m?i chúng ta không th?c s? quy?t tâm và c? g?ng. 

Th?c t?, nhi?u ng??i v?n ?ang l?m t??ng v? du h?c Nh?t B?n là “m?t b??c lên ???ng” là c? “m?t b?u tr?i m?ng m?” v?i nhi?u h?a h?n v? m?t m?c l??ng lý t??ng, m?t công vi?c nh? ý và tr?i nghi?m môi tr??ng s?ng hi?n ??i, c? s? v?t ch?t tiên ti?n b?c nh?t th? gi?i. Nh?t B?n th?c s? là m?t mi?n ??t h?a, ??ng th?i c?ng không thi?u nh?ng c?m b?y mà b?t k? du h?c sinh nào c?ng có th? m?c ph?i.

Cùng KANALL Trang xổ sốtìm hi?u v? nh?ng v?n ?? này ?? k?p th?c t?nh ngay các b?n nhé!

1. Nh?ng ?o t??ng khi du h?c Nh?t B?n

Du h?c không ph?i là ch? h?c cho “oai h?n”, n?i ti?ng h?n: Hãy g?t ngay t? t??ng ?i du h?c là n?i b?n l?y ti?ng hay “lên m?t” v?i b?n bè cùng trang l?a. ?i du h?c là ?? trau d?i ki?n th?c cho b?n thân và chu?n b? hành trang t?t nh?t cho các d? ??nh trong t??ng lai.

Du h?c không ph?i là n?i tìm n?i s?ng, nh?p c? tho?i mái: Th?c t? cho th?y các n??c phát tri?n ??u có m?c phúc l?i cao, t?t h?n nhi?u so v?i Vi?t Nam. Tuy nhiên ?? sinh s?ng và làm vi?c t?i các qu?c gia này b?n ph?i ch?p nh?n môi tr??ng có tính c?nh tranh kh?c li?t, n?u b?n không t? “nâng c?p” b?n thân thì s?m mu?n gì b?n c?ng b? ?ào th?i t?i môi tr??ng ?ó.

Du h?c không ph?i là r? ti?n, chi phí th?p: M?i chi phí ?i du h?c và sinh ho?t t?i Nh?t B?n luôn cao h?n các vùng thôn quê Vi?t Nam. ?? ?i du h?c Nh?t B?n theo con ???ng t? túc, sinh viên ph?i ch?ng minh ???c n?ng l?c tài chính, có kh? n?ng cho quá trình h?c t?p và sinh ho?t t?i ?ây.

Du h?c không ph?i là n?i ?? ?i ch?i, h?c r?i ?? ?ó, d? t? b?: Trang xổ sốNh? ?ã ?? c?p ??n ? trên, ?i du h?c là n?i b?n trau d?i ki?n th?c, h?c h?i thêm kinh nghi?m, n?u nh? b?n không th?c s? quy?t tâm và có t? t??ng ham ch?i h?n h?c t?p thì th?c s? b?n không nên ch?n con ???ng du h?c. 

2. Nh?ng c?m b?y khi ?i du h?c Nh?t B?n

Ham làm thêm quá nhi?u: H?u h?t các du h?c sinh  Vi?t Nam sang Nh?t ??u mu?n tìm ki?m các c? h?i làm thêm ?? có thêm thu nh?p, trang tr?i cho sinh ho?t c?a mình ???c tho?i mái h?n. Tuy nhiên có nhi?u tr??ng h?p ham mê ?i làm h?n ?i h?c.

B?i vì t?i Nh?t B?n, ti?n công làm thêm tính theo gi?, trung bình t? 800-1200 yên t??ng ???ng v?i 160 - 240.000 vn?/gi?. Ch? c?n so sánh r?t ??n gi?n, các em nh?n ra r?ng 1 gi? lao ??ng t?i Nh?t B?n b?ng ti?n công c?a cha m? làm vi?c qu?n qu?t ? nhà c? m?t ngày tr?i v?t v? v?i công vi?c n?ng nh?c.

Vi?c ham mê làm thêm ?? ki?m ti?n và g?i v? cho b? m? là tình tr?ng th??ng th?y c?a các du h?c sinh Vi?t Nam. Chính vì không cân b?ng ???c gi?a vi?c h?c và làm thêm, khi?n nhi?u b?n có k?t qu? h?c t?p không t?t. Nên nh? r?ng, vi?c h?c luôn ph?i ?u tiên hàng ??u vì nó quy?t ??nh t??ng lai phía tr??c c?a b?n, cho dù b?n ch?n ? Nh?t hay tr? v? n??c -  n?u không có n?ng l?c th?c s? thì b?n s? ch?ng th? thành công ???c. ??ng vì nh?ng l?i ích tr??c m?t mà b? qua k?t qu? lâu dài b?n nhé.

?i du h?c s? ki?m ???c nhi?u ti?n h?n ?i xu?t kh?u, ?i?u này ?úng, nh?ng ?? có ???c ?i?u này b?n ph?i tr?i qua m?t th?i gian 

Cám d? v? tình c?m: 

L?n ??u xa gia ?ình và ph?i s?ng hoàn toàn t? l?p d?n ??n s? thi?u th?n v? m?t tình c?m c?a du h?c sinh. V?i s? phát tri?n m?nh m? v? công ngh?, nhi?u b?n du h?c sinh Vi?t Nam làm quen, k?t b?n v?i nhau qua các trang m?ng xã h?i. Nhi?u ng??i l?i d?ng ?i?m này ?? l?a ??o. Sau khi k?t thân t?o lòng tin v?i ??i ph??ng, h? s? tìm cách vay ti?n, m??n ?? có giá tr? thâm chí tr?m ??.

?ôi khi, chính nh?ng ng??i Vi?t l?i ph?i ?? phòng l?n nhau và không th? ??t ni?m tin ???c vào nhau. B?i vì, ng??i Vi?t l?i l?a ng??i Vi?t r?t nhi?u và ??n n?i ng??i Nh?t ph?i c?nh báo cho ng??i Ng??i Vi?t, hãy c?n th?n chính b?n bè ??ng h??ng c?a mình.

Dính vào các t? n?n:

Nh?t B?n c?ng nh? các n??c khác c?ng t?n t?i các t? n?n xã h?i. M?t s? b?n ch?i ma túy và ?ã ph?i v? n??c d?n ??n không th? ti?p t?c h?c t?p t?i Nh?t B?n. Ngoài ra các t? n?n nh? c? b?c, lô ?? c?ng r?t ?nh h??ng vi?c h?c t?p. M?t s? b?n vì mu?n g? l?i mà “?âm lao theo lao” ?? l?i kho?n n? l?n cho gia ?ình. Khi b? phát hi?n, có th? b? giam gi? ? Nh?t B?n ho?c b? ?u?i v? n??c

Tr?m c?p, tr?n vé tàu:

Hãy tránh xa t? t??ng này cho dù b?n ?ang khó kh?n và thi?u th?n ??n m?c nào. Quy ??nh Nh?t B?n thì vi?c ?n tr?m ??ng ngh?a v?i ph?m t?i nên các siêu th? ? ?ây h?u nh? không có nhân viên trông ??. Do thi?u th?n và b?n d? d?, nhi?u b?n ?ã ?i ?n c?p ?? t?i các siêu th?, c?a hàng ti?n l?i. Khi b? công an Nh?t B?n ?i?u tra ra, b?n ?ã vi ph?m pháp lu?t ? Nh?t B?n. N?u không ???c b?o lãnh b?n s? b? tr?c xu?t v? n??c không còn c? h?i quay l?i Nh?t B?n. 

Suy ngh? th?c t? và t? chu?n b? hành trang v?ng vàng cho b?n thân c? v? tinh th?n và v?t ch?t là gi?i pháp t?t nh?t giúp b?n v??t qua nh?ng ?o t??ng và c?m b?y khi quy?t ??nh tr? thành m?t du h?c sinh Nh?t B?n. N?u b?n ?ang g?p b?t k? m?t khó kh?n nào trên con ???ng du h?c, hãy liên h? cho KANALL  ?? ???c h? tr? t?t nh?t nhé.

Bài vi?t liên quan

02223502899