Nh?t B?n th?t ch?t "c?p Visa" cho du h?c sinh Vi?t Nam

??i s? quán Nh?t B?n v?a ??a ra thông báo m?i v? th? t?c xin visa Du h?c Nh?t B?n. Theo ?ó, k? t? ngày 1/3/2019, t?t c? nh?ng ??i t??ng xin c?p visa du h?c sang các c? s? gi?ng d?y ti?ng Nh?t ? n??c này c?n n?p gi?y xác nh?n v?n b?ng t?t nghi?p THPT c?p trong h? s? xin c?p visa.

Trang xổ sốTheo ?ó gi?y xác nh?n v?n b?ng t?t nghi?p THPT này ph?i do Trung tâm công nh?n v?n b?ng, C?c Qu?n lý ch?t l??ng B? GD-?T (VN-NARIC) c?p.

Cách th?c ??ng ký xin c?p “Gi?y xác nh?n v?n b?ng”: Các cá nhân tìm hi?u h??ng d?n “C?p gi?y xác nh?n v?n b?ng t?t nghi?p trung h?c ph? thông” trên trang web c?a Trung tâm công nh?n v?n b?ng C?c qu?n lý ch?t l??ng B? Giáo d?c và ?ào t?o (VN-NARIC), ?i?n các thông tin c?n thi?t vào m?u ??n, scan b?ng t?t nghi?p trung h?c ph? thông và g?i mail t?i info.cnvb@moet.gov.vn.

L? phí cho m?i l?n c?p gi?y xác nh?n là 350.000 ??ng. Th?i gian c?p là kho?ng 20 ngày k? t? ngày ti?p nh?n h? s?.

Trang xổ sốL?u ý: Các c? s? gi?ng d?y ti?ng Nh?t ???c xin c?p t? cách l?u trú “du h?c” cho ??i t??ng là ng??i n??c ngoài sang c? trú t?i Nh?t B?n v?i m?c ?ích chính là h?c ti?ng Nh?t ???c B? t? pháp Nh?t B?n ??ng t?i thông tin trong m?c các c? s? giáo d?c ti?ng Nh?t.

Bài vi?t liên quan

02223502899