K? s? Nh?t B?n

??n K? s? C? KHí-?I?N T?_Sx thi?t b? trên kh?ng_D? ki?n ph?ng v?n T12-2019

??n K? s? C? KHí-?I?N T?_Sx thi?t b? trên kh?ng_D? ki?n ph?ng v?n T12-2019

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n gia c?ng m?c-b?c gh? sofa_Saitama-ken

??n gia c?ng m?c-b?c gh? sofa_Saitama-ken

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n S?n xu?t và ?óng gói nguyên li?u_Ibaraki-ken

??n S?n xu?t và ?óng gói nguyên li?u_Ibaraki-ken

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n s?n xu?t ?óng gói m?t ??u-Tokyo

??n s?n xu?t ?óng gói m?t ??u-Tokyo

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n ti?p viên phòng-d?n ?? ?n cho khách_Yamanashi-ken

??n ti?p viên phòng-d?n ?? ?n cho khách_Yamanashi-ken

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n k? s? xay d?ng Tokyo

??n k? s? xay d?ng Tokyo

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n C? khí, ?i?n t? Hyogo- Osaka d? ki?n pv cu?i 10-11-2019

??n C? khí, ?i?n t? Hyogo- Osaka d? ki?n pv cu?i 10-11-2019

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n k? s? c? khí,? t? hàng tháng

??n k? s? c? khí,? t? hàng tháng

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n k? s? ?i?n, IT

??n k? s? ?i?n, IT

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n C? khí - ?i?n t? truy?n th?ng KanAll

??n C? khí - ?i?n t? truy?n th?ng KanAll

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
02223502899