Kh?ng ?óng thu? Nenkin thì ??NG M? xin visa v?nh trú ? Nh?t!

?óng Nenkin là ngh?a v? c?a t?t c? m?i ng??i ?ang s?ng và làm vi?c t?i Nh?t B?n trong ?? tu?i t? 20-60 tu?i. ?i?u này có ngh?a là DHS, TTS hay c? k? s? ?i Nh?t ?êu ph?i ?óng nenkin. Tuy nhiên s? ti?n ?óng thu? Nenkin không ph?i nh? d?n t?i tình tr?ng ch?m ?óng, tr?n ?óng thu?. V?y vi?c này có ?nh h??ng ??n vi?c xin visa v?nh trú không? Chúng ta hãy cùng tìm hi?u nhé!

1. Nenkin và ?nh h??ng trong ng?n h?n và dài h?n

Nh? chúng tôi ?ã nói ? trên thì th? Nenkin là m?t lo?i ngh?a v? mà t?t cacr m?i ng??i ?ang sinh s?ng ? Nh?t B?n ph?i ?óng.

Tuy nhiên, vì nhi?u lý do khác nhau nh? không hi?u v? nenkin, th?y s? ti?n phí cao, do… l??i ?i ?óng phí, do b?n ?i làm baito, h?c hành mà không ?i làm th? t?c hoãn ?óng phí nenkin… mà r?t nhi?u du h?c sinh, TTS không ?óng phí nenkin và c?ng không ?i làm th? t?c hoãn ?óng phí nenkin dành cho h?c sinh (ch? ?? hoãn ?óng phí nenkin dành cho du h?c sinh, ???c g?i là 學生納付 特例制度).

?nh h??ng ng?n h?n

?nh h??ng tr??c m?t ?ó là vi?c gi?y báo ?óng phí nenkin s? g?i v? ??a ch? c?a b?n liên t?c (do không ?óng, c?ng không làm th? t?c hoãn). N?u b?n ti?p t?c m?c k? không ?óng, c? quan qu?n lý thu? – nenkin s? có nh?ng b??c ti?p theo ?? gi?c b?n ?óng phí, và n?ng nh?t là tr?ng thu tài s?n. ?i?u này ???ng nhiên s? ?? l?i ?nh h??ng khi b?n xin gia h?n/chuy?n ??i t? cách l?u trú.

?nh h??ng dài h?n

?nh h??ng th? hai, ?ó là tr??ng h?p b?n xác ??nh làm vi?c lâu dài ? Nh?t (??n khi ngh? h?u và nh?n l??ng h?u), s? ti?n tr? c?p l??ng h?u có th? nh?n s? b? gi?m ?i do s? n?m ?óng phí nenkin gi?m ?i vì không ?óng.

Trang xổ sốTr??ng h?p b?n không ?óng nh?ng có làm th? t?c hoãn ?óng phí nenkin, b?n v?n ???c tính s? n?m ?ó vào t?ng s? n?m ?óng phí nenkin (t?i ?a ???c c?ng 10 n?m). Do ?ó, n?u không ?óng c?ng không làm th? t?c hoãn ?óng phí, s? ti?n tr? c?p l??ng h?u s? b? gi?m ?i do s? n?m ?óng phí b? gi?m ?i.

2. Nenkin và ?nh h??ng khi xin visa v?nh trú

Tr??c ?ây, vi?c ?óng ch?m/không ?óng phí nenkin h?u nh? không ?nh h??ng ??n vi?c xin visa v?nh trú nh?ng g?n ?ây thì vi?c xin visa v?nh trú b? si?t ch?t h?n.

R?t nhi?u tr??ng h?p b? tr??t visa v?nh trú vì lý do không ?óng/ch?m ?óng phí nenkin. Th??ng thì m?i ng??i ngh? r?ng nenkin không quá quan tr?ng nh? thu? th? dân hay thu? khác, và b? qua không ?óng lo?i phí này, c?ng không làm th? t?c hoãn khi còn là h?c sinh.

Trang xổ sốTh?c t? thì c?ng có r?t nhi?u các tr??ng h?p không ?óng/ch?m ?óng phí nenkin là do thi?u ki?n th?c v? ch? ?? nenkin, không bi?t v? ngh?a v? ph?i ?óng phí nenkin

C?ng có nhi?u tr??ng h?p khác là du h?c sinh, ng??i ?i làm ngh? r?ng mình ch? là ng??i ngo?i qu?c, có th? s? không ? l?i Nh?t ??n lúc nh?n ???c l??ng h?u nên không c?n ?óng c?ng ???c, có ?óng c?ng không nh?n ???c l?i ích gì tr??c m?t nên không tham gia ?óng phí nenkin.

Tuy v?y, n?u b?n xác ??nh ? l?i Nh?t ?? làm vi?c và có ý ??nh xin visa v?nh trú, vi?c ?óng ??y ?? thu? và phí nenkin là b?t bu?c, tr??c sau gì c?ng ph?i ?óng.

Dù là c? tình hay vô tình mà không ?óng phí nenkin, b?n c?ng s? b? coi là ??i t??ng ch?m ?óng/không ?óng phí nenkin, thu? và ?nh h??ng l?n ??n kh? n?ng xin visa v?nh trú sau này.

Do ?ó, tr??c khi xin visa v?nh trú, các b?n nên ki?m tra l?i 1 l?n n?a xem mình có còn sót kho?n thu?, phí nenkin nào ch?a ?óng không ?? tránh r?i vào tr??ng h?p trên. N?u còn thì có th? ?óng bù, ho?c xin ?óng sau c?ng ???c. Ho?c n?u b?n thu?c ??i t??ng c?a ch? ?? hoãn ?óng phí nenkin ho?c mi?n gi?m thu?, b?o hi?m thì hãy ?i làm th? t?c ho?c trao ??i c? th? v?i c? quan qu?n lý nenkin nhé.

Ngoài ra, vi?c ch?m ?óng/không ?óng phí nenkin c?ng có ?nh h??ng ??n vi?c xin chuy?n t? visa ph? thu?c sang visa v?nh trú. Dù b?n thân ng??i xin visa ?óng phí nenkin ??y ?? nh?ng n?u ng??i ph? thu?c ch?m ?óng/không ?óng phí nenkin thì c?ng kh? n?ng l?n là tr??t.

Trang xổ sốDo ?ó, tr??c khi làm th? t?c chuy?n ??i t? cách l?u trú t? ph? thu?c sang v?nh trú, các b?n c?ng c?n l?u ý và xác nh?n xem ng??i ph? thu?c có ?ang còn kho?n phí. thu? nào ch?a ?óng không nhé. Trong tr??ng h?p không ch?c ch?n, các b?n có th? lên c? quan qu?n lý thu? ?? trao ??i và check l?i ho?c t?i các v?n phòng Lu?t s? ?? ???c t? v?n k? h?n.

Trên ?ây chúng tôi v?a chia s? ??n các b?n thông tin không ?óng thu? nenkin có ?nh h??ng ??n vi?c xin visa v?nh trú hay không. Mong r?ng bài vi?t là h?u ích v?i các b?n!

Bài vi?t liên quan

02223502899