H??ng d?n làm th? t?c nh?p c?nh t?i san bay khi ?i du h?c Nh?t B?n

Trang xổ sốB?n v?a nh?n ???c thông báo ??u Visa ?i Du h?c Nh?t B?n, và ?ang lên k? ho?ch tìm hi?u th? t?c nh?p c?nh t?i sân bay. KANALL s? lên k? ho?ch giúp b?n b?ng cách ??a ra các b??c trong quá trình nh?p c?nh ? n?i dung bài vi?t d??i ?ây, m?i các b?n cùng tham kh?o.

Th? t?c nh?p c?nh t?i sân bay khi ?i du h?c Nh?t B?n g?m các b??c:

Trang xổ số- B??c 1: Xu?ng máy bay và di chuy?n t?i khu v?c h?i quan ?? làm th? t?c nh?p c?nh vào Nh?t B?n, ??ng th?i ch?nh ??ng h? ?úng v?i gi? ??a ph??ng t?i sân bay.

- B??c 2: ?i?n vào t? khai h?i quan t?i Nh?t B?n, thông th??ng b?n s? ???c h??ng d?n làm b??c này trên máy bay tr??c khi xu?ng b?n, tuy nhiên có nhi?u ng??i v?n mu?n làm th? t?c t?i qu?y.

- B??c 3: X?p hàng theo ?úng quy ??nh, x?p h? chi?u ?? làm th? t?c, n?u b??c này không rõ b?n có th? nh? ng??i h??ng d?n và ??a h? chi?u, vé máy bay và t? khai h?i quan.

Trang xổ số- B??c 4: ?i?n vào t? khai khi nh?p c?nh g?m có 2 ph?n:

??i v?i t? khai nh?p c?nh:

du h?c Nh?t B?n

- Ph?n bên tay trái là t? khai khi xu?t c?nh và ph?n bên ph?i là t? khai khi nh?p c?nh vào Nh?t, sau khi k?t thúc, nhân viên sân bay s? thu t? khai l?i và k?p vào h? chi?u ?? du h?c sinh có th? s? d?ng.

Trang xổ số- L?u ý, khai ??y ?? các thông tin theo m?u nh? Qu?c t?ch, ngày sinh, s? h? chi?u, chuy?n bay ??n và th?i h?n l?u trú, ??a ch? l?u trú, ??c bi?t là ch? ký trên t? khai ph?i gi?ng v?i ch? ký trên h? chi?u.

Trang xổ số- ??i v?i m?t sau c?a t? khai nh?p c?nh s? có m?t s? câu h?i, s? ti?n b?n mang theo, khoanh tròn vào ??n v? ti?n t? s? d?ng, cu?i cùng là ký tên c?a mình.

??i v?i t? khai h?i quan khi ?i du h?c Nh?t B?n:

du h?c Nh?t B?n

H??ng d?n ?i?n vào t? khai h?i quan khi Nh?p c?nh vào Nh?t B?n

 S? 1 : ?i?n tên s? hi?u chuy?n bay .

 S? 2 : ??a ?i?m xu?t phát.

Trang xổ số S? 3 : Ngày nh?p c?nh.

 S? 4 : H? và tên (ghi theo nh? trên h? chi?u).

 S? 5 : ??a ch? t?i Nh?t B?n.

 S? 6 : S? ?i?n tho?i bên Nh?t.

 S? 7 : Ghi ngh? nghi?p.

 S? 8 : Ghi ngày tháng n?m sinh.

 S? 9 : Ghi s? h? chi?u.

 S? 10 : Ghi s? ng??i ?i cùng (Trên 20 tu?i, t? 6 ??n 20 tu?i, d??i 6 tu?i)

 S? 11 – 13 : ?ánh d?u theo nh? m?u.

 S? 14 : Ký tên (ký gi?ng nh? trong h? chi?u).

Trang xổ số S? 15 : S? d?ng khi mang theo hàng hóa c?n ph?i khai báo.

Trên ?ây là toàn b? các b??c làm th? t?c nh?p c?nh t?i sân bay khi ?i du h?c Nh?t B?n, các b?n hãy tham kh?o th?t k? tr??c ?? quá trình nh?p c?nh di?n ra thu?n l?i nh?t. N?u còn b?t k? th?c m?c nào, hãy liên h? t?i KANALL qua Hotline 0981.513.222 ?? ???c h? tr? t? v?n tr?c ti?p nhé.

Bài vi?t liên quan

02223502899