Hành trang ?i du h?c Nh?t B?n và nh?ng th? kh?ng nên mang theo

Hành trang ?i du h?c Nh?t B?n và nh?ng th? không nên mang theo

Nh?t B?n n?i ti?ng không ch? là m?t qu?c gia có n?n kinh t? l?n m?nh và n?n v?n hóa ???c c? th? gi?i ng??ng m? mà n?n giáo d?c c?a Nh?t B?n hi?n nay ?ang ????c r?t nhi?u du ho?c sinh quô?c tê? quan tâm, s? l??ng sinh viên qu?c t? ?i du h?c Nh?t B?n ngày càng nhi?u.

N?u b?n ?ang có ý ??nh ?i du h?c Nh?t B?n ch?c ch?n b?n nên tham kh?o bài vi?t này ?? bi?t ???c b?n c?n chu?n b? nh?ng gì? Nh?ng gì nên và không nên mang khi ?i du h?c Nh?t B?n? Hãy cùng Kanall lên danh sách và chu?n b? hành trang t?t nh?t nhé.

I. Nh?ng th? c?n mang khi ?i du h?c Nh?t B?n:

1. Hành lý xách tay

Thông th??ng, các hãng máy bay s? cho b?n mang t?i ?a 7 cân hành lý xách tay, nh?ng b?n có th? ?em d? kho?ng 1 ~ 2 cân theo c?ng không sao.

Nh?ng lo?i gi?y t? b?n c?n mang theo bên ng??i bao g?m: h? chi?u, visa, vé máy bay … b?i ?ây là nh?ng lo?i gi?y t? th??ng xuyên ph?i dùng ??n trong quá trình xu?t nh?p c?nh t?i sân bay. M?t m?o nh? dành cho b?n, thay vì mang m?t vali l?n, b?n nên chu?n b? m?t chi?c túi ?eo nh? ?? có th? ?? ?? các gi?y t? quan tr?ng, tránh b? quên t?i sân bay gây nhi?u phi?n ph?c không mong mu?n.

  Gi?y t? và ti?n c?n chu?n b? khi ?i du h?c Nh?t

Ti?n b?c là th? không th? thi?u trong hành trang ?i du h?c Nh?t B?n c?a b?n. Dù b?n có th? không c?n thi?t c?m quá nhi?u ti?n m?t trong ng??i, nh?ng v?n nên gi? m?t ít ti?n Yên (ti?n c?a Nh?t) trong hành lý xách tay c?a mình, phòng nh?ng tr??ng h?p b?t tr?c nh? mua thêm cân t?i sân bay, chi phí ?i l?i, chi phí ?i?n tho?i…

??c bi?t, dù là ti?n m?t hay th?, b?n c?ng nên mang li?n theo ng??i, không c?t gi? trong hành lý ký g?i, ?? phòng m?t c?p t?i sân bay ho?c th?t l?c hành lý không mong mu?n.

2. Hành lý ký g?i

Tùy hãng máy bay mà s? cân hành lý ký g?i c?a b?n có th? dao ??ng t? 20 ??n 40kg.

Bên c?nh các lo?i gi?y t? li?n thân nh? visa, h? chi?u…, b?n nh?t ??nh không ???c quên các gi?y t? c?n thi?t mà tr??ng bên Nh?t yêu c?u. Nh? là: b?n sao b?ng ?i?m, b?ng t?t nghi?p, gi?y ch?ng nh?n các lo?i… N?u b?n c?n th?n h?n có th? làm thành 2 b?n, 1 b?n ?? ? hành lý ký g?i, 1 b?n ?? ? hành lý xách tay ?? d? phòng khi c?n thi?t.

Qu?n áo: Th?i ti?t t?i Nh?t l?nh h?n Vi?t Nam r?t nhi?u. Và l?i khuyên là b?n ch? nên chu?n b? nh?ng trang ph?c m?c bên trong và m?c trong nhà nh? ?? lót, ?? ng?, t?t, kh?n len, vài chi?c áo khoác m?ng, và m?t vài trang ph?c ?i h?c c?n thi?t dùng ???c trong mùa hè và mùa thu. Qu?n áo mùa ?ông ho?c nh?ng trang ph?c c?n thi?t khác b?n c?ng có th? d? dàng tìm mua t?i các c?a hàng th?i trang sinh viên ? Nh?t.

V?t d?ng cá nhân: M?i sang b?n có th? mang m?t s? v?t d?ng cá nhân thi?t y?u nh?: d?u g?i, s?a t?m, kem ?ánh r?ng, bàn ch?i, m? ph?m… Sau ?ó có th? mua thêm t?i Nh?t. B?i nh?ng s?n ph?m này ? Nh?t giá không quá cao mà ch?t l??ng r?t ???c ??m b?o.

Không th? thi?u thu?c men: ? Nh?t, n?u mu?n mua thu?c c?n ph?i có ??n c?a bác s?. Trong khi ?ó, vi?c khám b?nh và kê toa c?ng không ph?i ??n gi?n, nên b?n c?n mang theo m?t s? lo?i thu?c thông th??ng: kháng sinh, thu?c c?m, thu?c ?au b?ng… nh?m gi?i quy?t m?t s? b?nh nh? khi c?n thi?t.

II. Nh?ng th? không nên mang theo:

Theo lu?t quy ??nh v? nh?p kh?u m?i nh?t t?i Nh?t B?n, k? t? ngày 01/10/2018, các lo?i trái cây xách tay qua sân bay t?i Nh?t n?u không có gi?y ki?m ??nh ch?t l??ng ho?c không ??ng ký ki?m ??nh khi nh?p vào s? b? t?ch thu và b? ph?t tù d??i 3 n?m ho?c ph?t ti?n 1000.000 yên (t??ng ???ng trên 200 tri?u VN?).

?? tránh mang th?a và b? b? l?i ?? ? sân bay ho?c b? ph?t,…các b?n nên ghi nh? nh?ng ?? v?t d?ng Không ???c Mang và Không Nên Mang khi ?i du h?c Nh?t B?n d??i ?ây nhé.

 

  

 Không nên ôm ??m quá nhi?u ?? vì r?t có th? có nhi?u th? b?n không th? dùng ???c ? bên Nh?t

?? u?ng:

Không nên mang theo ?? u?ng vì bên Nh?t ?? u?ng ch?t l??ng r?t cao và giá r?t r? (1 lít n??c cam hay táo ch? 100 yên, 1 lít s?a là 100 yên. R? g?p 2 – 3 l?n giá c? t?i Vi?t Nam), ngoài ra b?n c?ng không xách tay ???c ?? u?ng lên máy bay (và c?ng không c?n vì máy bay có ph?c v? ?? u?ng) vì lý do an ninh. B?n ch? nên mang n??c su?i ?? tránh m?t n??c khi ?i t?i sân bay thôi.

?? ?i?n:

Vì ?? ?i?n ? Nh?t toàn dùng ?i?n 100V còn ? Vi?t Nam l?i dùng ngu?n 220V nên b?n s? không dùng ???c. K? c? b?p ga du l?ch c?ng không dùng ???c vì kích th??c bình ga 2 n??c khác nhau. Tuy v?y, n?u b?n mu?n dùng s?c ?i?n tho?i thì hãy nh? mang theo thi?t b? ??u n?i và có chân c?m d?t ?? t??ng thích v?i ngu?n ?i?n nhé.

V?t d?ng sinh ho?t:

- Chén, bát, tô, ??a, thìa,.v.v…không nên mang vì hàng 100 yên ??u có.

- Dao, kéo ch? ???c mang theo hành lý ký g?i thôi không ???c c?m lên máy bay, tuy nhiên không nên mang vì hàng 100 yên r?t nhi?u và r?.

- G??ng, móc áo, xà bông,… không nên mang vì ? Nh?t ra hàng 100 yên thì ??y, th?m chí r? h?n Vi?t Nam r?t nhi?u.

- Chanh và tiêu: Vì tiêu bên Nh?t không m?c, còn chanh thì có chai n??c c?t chanh (chanh t??i bên Nh?t khá m?c ??y).

Hãy l?u ý nh?ng chia s? trên ?ây c?a KanAll ?? có th? chu?n b? m?t hành trang t?t nh?t, ??y ?? ?? dùng mà l?i không th?a nh?ng v?t d?ng không c?n thi?t.

N?u b?n ?ang có ý ??nh du h?c Nh?t B?n mà ch?a bi?t b?t ??u t? ?âu, hãy liên h? t?i Trung tâm t? v?n du h?c uy tín KANALL qua Hotline 0981.513.222 ?? ???c h? tr? chi ti?t.

 

 

 

 

 

 

Bài vi?t liên quan

02223502899