Du h?c Nh?t B?n ???c gì và m?t gì?

 

Du h?c Nh?t B?n ???c gì và m?t gì?

Tr??c khi quy?t ??nh ?i du h?c Nh?t B?n, ch?c h?n b?n ?ã ph?i suy ngh? r?t nhi?u, bên c?nh nh?ng h?a h?n t?i môi tr??ng h?c t?p hàng ??u th? gi?i c?ng không thi?u nh?ng lý do khi?n b?n chùn chân và mu?n ? l?i.

B?n ph?i t?p nói 1 ngôn ng? khác, giao ti?p trong n?n v?n hóa khác và s?ng xa gia ?ình. Du h?c Nh?t B?n th?m chí s? còn tác ??ng m?nh m? h?n n?a ??n cu?c s?ng và con ng??i c?a b?n. V?y khi ?i du h?c Nh?t B?n chúng ta ???c nh?ng gì và m?t nh?ng gì? 

Hãy theo dõi bài vi?t d??i ?ây c?a KanAll ?? bi?t thêm chi ti?t nhé!

Du h?c Nh?t B?n và nh?ng ?i?u b?n ???c:

Nh?t B?n n?i ti?ng là qu?c gia có n?n kinh t? phát tri?n l?n m?nh bên c?nh m?t n?n v?n hóa, v?n minh ???c c? th? gi?i ng??ng m?. Chính vì v?y khi quy?t ??nh ?i du h?c, ??ng th?i là sinh s?ng t?i Nh?t B?n trong m?t kho?ng th?i gian khá dài, ch?c ch?n b?n s? h?c h?i ???c nhi?u ?i?u t?i qu?c gia này:

Thái ?? nghiêm túc:

Con ng??i Nh?t B?n ???c bi?t ??n v?i l?ng s?ng khá nguyên t?c, l?ch s? trong giao ti?p,..??c bi?t là v?n hóa ?úng gi? mà r?t nhi?u ng??i Vi?t Nam có thói quen “gi? cao su” c?n ph?i h?c t?p. Nh?p gia thì ph?i tùy t?c, chính vì v?y sau m?t kho?ng th?i gian du h?c t?i ?ây ch?c ch?n b?n s? ???c ?nh h??ng phong cách s?ng chín ch?n, có ch?ng có m?c t?i ?ây và ???c m?i ng??i xung quanh yêu quý

Có trách nhi?m:

Ngoài th?i gian h?c, các b?n ph?n l?n ??u ?i làm thêm ?? có th? trang tr?i h?c phí và sinh ho?t phí. Ng??i Nh?t r?t coi tr?ng ch?t l??ng c?a s?n ph?m và d?ch v?. Làm vi?c trong 1 công ty Nh?t b?n h?c ???c r?t nhi?u ??c tính t?t nh? làm vi?c có trách nhi?m, c?n th?n và chi ti?t.

?úng gi?:

Nh? ?ã nói ? trên, ng??i Nh?t r?t nguyên t?c và không có khái ni?m “Mu?n 1 phút” hay “Mu?n 5 phút”. Mu?n là mu?n, không phân bi?t là mu?n bao lâu. Ng??i Nh?t c?c k? d? ?ng v?i vi?c mu?n gi? hay th?t h?a. Chính vì v?y b?n nên ?? ý ?i?u này khi s?ng và h?c t?p ? Nh?t. K? lu?t t?t chính là 1 trong nh?ng s?c m?nh t?o nên n??c Nh?t kiên c??ng nh? hi?n nay.

S? t? tin:

Khi ph?i t? l?p t?i m?t môi tr??ng hoàn toàn m?i, ??c bi?t là trong m?t l?p h?c v?i r?t nhi?u h?c sinh ??n nhi?u qu?c gia khác nhau, chính b?n s? t? ph?i thay ??i b?n thân mình ?? thích nghi, vi?c giao l?u v?i nh?ng du h?c sinh này khi?n cho s? t? tin c?a b?n ???c nâng cao. B?n s? không còn c?m th?y b?i r?i khi ??ng tr??c ?ông ng??i hay nói chuy?n v?i ng??i n??c ngoài n?a. 

Ngôn ng? và ki?n th?c:

?i?u này là ch?c ch?n, vi?c b?n ngày càng ph?i gi?i ti?ng Nh?t và hi?u h?n v? v?n hóa c?ng nh? con ng??i Nh?t là ?i?u b?t bu?c ?? b?n hòa nh?p v?i cu?c s?ng t?i ?ây. Ch?a k? ??n b?n ?ang ???c h?c t?p t?i m?t trong nh?ng môi tr??ng giáo d?c tiên ti?n nh?t trên th? gi?i. Sau khi t?t nghi?p ra tr??ng, t?m b?ng c?a b?n khá là có giá tr? vì h?u h?t các qu?c gia trên th? gi?i ??u tôn tr?ng và ?? cao t?m b?ng t?t nghi?p t? m?t tr??ng ??i h?c Nh?t B?n uy tín.

Du h?c Nh?t B?n và nh?ng ?i?u b?n m?t:

Xa gia ?ình:

B?t ??u t?i m?t môi tr??ng s?ng hoàn toàn m?i, không ch? xa v? kho?ng cách ??a lý mà còn xa l? v? ngôn ng? và v?n hóa. M?t mình b?n s? ph?i ??i di?n và v??t qua nh?ng v?n ?? này mà không có ba m?, ng??i thân ? bên. N?i nh? nhà là ?i?u ch?c ch?n mà b?n du h?c sinh nào c?ng s? ph?i t? h?c cách v??t qua. Nh?ng Kanall tin r?ng b?n s? r?t nhanh hòa nh?p và tr? nên yêu thích cu?c s?ng t?i ?ây.

Tu?i tr?:

Cái tu?i thanh xuân ??p nh?t trong ??i b?n l?i ph?i tr?i qua ??y khó kh?n th? thách trên m?t ??t n??c khác. Do v?y b?n không có khái ni?m gì v? nh?ng ?i?u di?n ra trên ??t m?. B?n không bi?t ??n trà chanh chém gió hay trà ?á v?a hè, b?n th??ng chín ch?n h?n, già h?n so v?i các b?n ??ng l?a.

Cô ??c:

Ng??i Nh?t thích ??c l?p, vi?c gì làm ???c m?t mình thì nh?t quy?t không nh? ng??i khác. H? c? l?ng tránh nh?ng vi?c làm phi?n ??n ng??i khác ??n m?t lúc nhìn l?i không th?y ai ? bên c?nh mình c?. Có nhi?u lúc b?n s? c?m th?y r?t cô ??c trên ??t n??c Nh?t.

Tóm l?i, ?i du h?c v?n là con ???ng m? ra nhi?u c? h?i cho t??ng lai c?a b?n. M?c dù có nh?ng th? b?n ph?i ?ánh ??i, tuy nhiên thì không có con ???ng nào là tr?i toàn hoa h?ng, chúng ta ??u ph?i h?c cách kiên trì và  v??t qua nh?ng khó kh?n th? thách ?? ?ón nh?n nh?ng thành qu? x?ng ?áng. Hãy t? tin v?i quy?t ??nh c?a mình và s?n sàng chinh ph?c th? thách các b?n nhé. Ch? c?n b?n mu?n ???c t? v?n ?i du h?c Nh?t B?n, hãy liên h? Trung tâm t? v?n du h?c uy tín KANALL qua Hotline 0981.513.222 ?? ???c h? tr? chi ti?t nhe

 

Bài vi?t liên quan

02223502899