• Tuy?n d?ng
  • ??n S?n xu?t và ?óng gói nguyên li?u_Ibaraki-ken

??n S?n xu?t và ?óng gói nguyên li?u_Ibaraki-ken

CÔNG TY TNHH KANALL
??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh

Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll
Hotline: 0981.513.222
Email: hongtuoi.kanall@gmail.com

Bài vi?t liên quan

02223502899