• Tuy?n d?ng
  • ??n Hàng KA05_K? s? IT-CHUY?N VISA ho?c t? VN

??n Hàng KA05_K? s? IT-CHUY?N VISA ho?c t? VN

??n Hàng KA05
?KHÔNG NH?N CHUY?N VI?C

CHUY?N VISA T? DU H?C SINH - K? S? ?I T? VI?T NAM

??K? s? IT ( 2 Nam )

??Ti?ng Nh?t N4 <
_____________________________________________
?? Nh?p d? li?u cho công ty

????a ?i?m : Kobe

??L??ng kh?i ?i?m : 20- 21 man / Tháng

??T?ng ca : Up 25% L??ng

??26-33 man / Tháng + Th??ng

??Có T?ng l??ng + Th??ng
————————————————————
??B?o hi?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t Nh?t B?n
CÓ TH? ?I PH?NG V?N NGAY
  
_____________________________________________

? 株式會社KanAll KanAll Jsc
本社住所: 兵庫県神戸市兵庫區駅南通1丁目2-14
?神戸 ?070-4562-8154? V? H?

Bài vi?t liên quan

02223502899