• Tuy?n d?ng
  • ??n hàng KA04_C? KHí ?I?N T? CHUY?N VI?C

??n hàng KA04_C? KHí ?I?N T? CHUY?N VI?C

??n hàng KA04
C?N G?P 2 B?N C? KHÍ ?I?N T? CHUY?N VI?C

Không Yêu C?u Ti?ng
______________________________________________
??a ?i?m : Kyoto
S?n Xu?t - L?p Ráp - Ki?m Tra Thi?t b? Kính Ô tô
L??ng 9000 Yen / Ngày ( Làm 8 ti?ng )
Thu nh?p tháng: 25~29萬
Chuyên ngành: C? khí
Ca làm: 2 ca ngày ?êm.

B?o hi?m 社會保険 công ty ?óng 50%, theo lu?t lao ??ng Nh?t B?n
Công ty chu?n b? ?? ??c nhà ? KTX ch? vi?c vào ?.
CÓ TH? ?I LÀM NGAY. H? TR? TH? T?C CHUY?N VI?C LÀM
  
_________________________________________

 株式會社KanAll KanAll Jsc
本社住所: 兵庫県神戸市兵庫區駅南通1丁目2-14
Trang xổ số 神戸 ?070-4562-8154? V? H?

Bài vi?t liên quan

02223502899