• Tuy?n d?ng
  • ??n hàng KA03_K? S? Chuy?n Vi?c (Phiên d?ch...)

??n hàng KA03_K? S? Chuy?n Vi?c (Phiên d?ch...)

 Tuy?n D?ng K? S? Chuy?n Vi?c 


 PH?NG V?N NGAY TU?N NÀY 

 N?i Dung Công Vi?c : PHIÊN D?CH KÈM làm x??ng S?n Xu?t , L?p Ráp , Ch? T?o C? Khí
 ??a ?i?m : Tsukuba Mirai - Ibaraki - Kanto
-----------------------------------------------------
L??ng : c? b?n 9500 Yen / ngày
T?ng ca 40-60 ti?ng ( t?ng ca tính riêng - Up 25% l??ng )
H? tr? chuyên c?n 15,000 yen / Tháng
H? tr? phiên d?ch : 20,000 yen / Tháng
T?ng thu nh?p ~28-33 man / Tháng
 336~400 man / N?m
Ch? ?? phúc l?i xã h?i , b?o hi?m nh? ng??i Nh?t
 Yêu c?u : T?t nghi?p c? khí , ?i?n t?
 Ti?ng Nh?t : N3< ( Giao ti?p ???c )
S? l??ng tuy?n d?ng 1 b?n

  
_________________________________________
株式會社KanAll KanAll Jsc
本社住所: 兵庫県神戸市兵庫區駅南通1丁目2-14

Fax ?078-515-6522?

Web: lorahliemaybe.com
 Email: vuhakanall@gmail.com

Trang xổ số070-4562-8154? V? H?

Bài vi?t liên quan

02223502899