• Tuy?n d?ng
  • ??n Hàng KA02_CHUY?N VISA T? DU H?C SINH - K? S? ?I T? VI?T NAM (Bi?t v? card)

??n Hàng KA02_CHUY?N VISA T? DU H?C SINH - K? S? ?I T? VI?T NAM (Bi?t v? card)


?KHÔNG NH?N CHUY?N VI?C

??K? s? c? Khí - ?i?n T? - IT ( Bi?t v? card )

??Ti?ng Nh?t N4 <
_______________________________________________
??Công Vi?c : V? Card 2D theo yêu c?u

????a ?i?m : Trao ??i khi ph?ng v?n

??L??ng kh?i ?i?m : 21 man / Tháng

??T?ng ca : Up 25% L??ng

??27-35 man / Tháng + Th??ng

??Có T?ng l??ng + Th??ng
————————————————————
??B?o hi?m theo quy ??nh c?a pháp lu?t Nh?t B?n
CÓ TH? ?I PH?NG V?N NGAY
  
_______________________________________________

? 株式會社KanAll KanAll Jsc
本社住所: 兵庫県神戸市兵庫區駅南通1丁目2-14
?神戸 ?070-4562-8154? V? H?

Bài vi?t liên quan

02223502899