??n hàng Chuy?n vi?c KanAll K1

Trang xổ số??N HÀNG CHUY?N VI?C K1

KANALL tuy?n ??n hàng K? S? C? KHÍ, ?I?N T?

Trang xổ sốN?i dung công vi?c: ?i?u khi?n máy ti?n trong x??ng kim khí s?n xu?t b? ph?n xe ??p

Trang xổ số??a ?i?m làm vi?c: Aichi

Th?i gian làm vi?c: Tu?n làm 5 bu?i theo l?ch
Ca ngày: 8h30 - 17h20 (ngh? ?n 50p và 10p)
Trang xổ số Ca chi?u: 20h35 - 5h20 (ngh? ?n 50p và 10p)

L??ng: 1.300円/h 
Trang xổ số T?ng ca: Up 25%

Yêu c?u: 
??Ti?ng Nh?t giao ti?p t?t
??Có kinh nghi?m là m?t l?i th?
??Có h?ng thú v?i ti?ng Nh?t, ch?m ch?, ti?p thu t?t, có tinh th?n c?u ti?n.

Ch? ??:
??H? tr? KTX 20.000円/tháng
??2DK, 3DK 3-4 ng??i
??KTX trang thi?t b? c?n thi?t
Trang xổ số ??Không bao g?m ti?n ?i?n, n??c, gas

Trang xổ sốLiên h?: CÔNG TY TNHH KANALL

??a ch?: 608 Nguy?n Trãi P.Võ C??ng Tp B?c Ninh. (Chân c?u Bò S?n ??i di?n b? h?)
#DuH?cNh?tB?n
#DuH?cNh?tB?n_Kanall
Tel Japan: ?078-515-6522? 
Fax ?078-515-6522?

Web: lorahliemaybe.com 
Email: huytruong.jp@gmail.com
Email : Vuhakanall@gmail.com
神戸 090-3723-3999 Huy Tr??ng
神戸 ?070-4562-8154 V? H? 
Trang xổ số B?c Ninh 0981-513-222 H.T??i 

Bài vi?t liên quan

02223502899