• D?ch v? KanAll
  • Du h?c Nh?t B?n
  • C?ng ty KanAll tham d? bu?i l? t?ng k?t n?m h?c 2018- 2019 và trao h?c b?ng khuy?n h?c KanAll t?i tr??ng THPT Thu?n Thành 1 & THPT Thu?n Thành 2.

C?ng ty KanAll tham d? bu?i l? t?ng k?t n?m h?c 2018- 2019 và trao h?c b?ng khuy?n h?c KanAll t?i tr??ng THPT Thu?n Thành 1 & THPT Thu?n Thành 2.

Công ty KanAll tham d? bu?i l? t?ng k?t n?m h?c 2018- 2019 và l? trao h?c b?ng

N?m h?c 2018- 2019  ?ã k?t thúc, cùng v?i ti?ng ve kêu râm ran, nh?ng chùm ph??ng v? ?? s?c tr?i báo hi?u mùa hè ?ã t?i. M?t n?m h?c mà các em h?c sinh ?ã có nhi?u n? l?c, nhi?u c? g?ng trong h?c t?p và v?i s? t?n tâm c?a quý th?y cô trong công tác gi?ng d?y và rèn luy?n ??o ??c cho các em ?ã góp ph?n t?o k?t qu? t?t ??p trong n?m h?c qua.

Sáng ngày 25/5/2019, ??i di?n Công ty TNHH KanAll ?ã tham d?  L? T?ng k?t n?m h?c 2018- 2019 t?i tr??ng THPT Thu?n Thành s? 1 và Thu?n Thành s? 2. T?i bu?i l?, KanAll ?ã trao t?ng h?c b?ng cho các b?n h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n n? l?c v??n lên v??t khó. Bu?i L? di?n ra h?t s?c trang tr?ng. ?ây là ho?t ??ng th??ng nên ???c Trung tâm du h?c KanAll tài tr? trong L? T?ng k?t n?m h?c c?a tr??ng. Ho?t ??ng ý ngh?a này nh?m khích l? tinh th?n h?c t?p c?a các em h?c sinh, nh?ng m?m xanh t??ng lai ??t n??c.

Ông V? Huy Ch? - Giám ??c công ty lên phát bi?u, chia s? v?i các b?n h?c sinh và trao h?c b?ng t?i tr??ng THPT Thu?n Thành S? 2. Bà V? Th? H?ng T??i- Phó giám ??c công ty trao h?c b?ng cho các b?n h?c sinh t?i tr??ng THPT Thu?n Thành s? 1.

?ã r?t lâu r?i KanAll m?i ???c s?ng l?i trong không khí c?a ngày chia tay mái tr??ng c?p 3, v?a vui v?a xúc ??ng, c? nh? chính mình c?a ngày hôm qua. Bu?i t?ng k?t v?a n?ng ?m, v?a c?m ??ng, v?i t?t c? t?m lòng, h?c sinh l?p 12 ?ã c?m ?n nhà tr??ng, th?y cô giáo và cha m? ?ã dành cho nh?ng s? quan tâm chu ?áo nh?t, ??ng th?i chia s? nh?ng ngh?n ngào, nu?i ti?c lúc chia tay. KanAll ?ã tranh th? ghi l?i nh?ng kho?nh kh?c c?a các b?n, b?n nào nh?n ra mình thì ?i?m danh nhé.

Chúc các b?n s? có m?t k? thi t?t nghi?p thành công và hãy t?n h??ng nh?ng ngày cu?i bên nhau nhé, nh?ng kho?nh kh?c ch? có m?t l?n trong ??i.

Trung tâm du h?c Nh?t B?n KanAll luôn t? ch?c các l?p h?c ti?ng Nh?t và Hàn mi?n phí t?i 2 c? s?: s? 608 Nguy?n Trãi- Tp B?c Ninh và ph? Dâu- Thu?n Thành.  Thi t?t nghi?p xong b?n hãy r? b?n bè cùng ??ng ký ?i h?c nhé.

Danh sách các h?c sinh tr??ng THPT Thu?n Thành 1 ???c nh?n h?c b?ng g?m:

STT

H? và tên

L?p

1

Nguy?n Công Kh??ng

12A2

2

Nguy?n Th? H?

12A2

3

Nguy?n ?ình Nguyên

12A1

4

Nguy?n Bá Ng?c

12A3

5

V? Th? Th??ng

12A3

6

Lê Th? Mai

12A9

7

Nguy?n Th? Hà

12A12

8

B?ch Th? Trang

12A12

9

?? Xuân Tùng

12A5

10

V? Thành Công

12A6

Danh sách các h?c sinh tr??ng THPT Thu?n Thành 2 ???c nh?n h?c b?ng g?m:

STT

H? và tên

L?p

1

Bùi Th? B?c

12A3

2

?? Duy Biên

12A5

3

Tr?n Th? Kim Oanh

12A6

4

Nguy?n V?n Hi?u

12A6

5

Bùi ?ình Tú

12A6

6

Nguy?n Doãn Lu?n

12A7

7

Phan Th? Ngân

12A8

8

Nguy?n Kim Nam

12A10

9

Nguy?n Th? Trang

12A11

10

Nguy?n V?n Tú

12A13

M?t s? Hình ?nh trong bu?i l?

 

 

 

  

Trung tâm du h?c Nh?t B?n KanAll-N?i ch?p cánh nh?ng ??c m?

 

Bài vi?t liên quan

02223502899