C? Khí - ?i?n T?

??n K? s? C? KHí-?I?N T?_Sx thi?t b? trên kh?ng_D? ki?n ph?ng v?n T12-2019

??n K? s? C? KHí-?I?N T?_Sx thi?t b? trên kh?ng_D? ki?n ph?ng v?n T12-2019

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n K? s?  IT- KOBE

??n K? s? IT- KOBE

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n C? khí, ?i?n t? Hyogo- Osaka d? ki?n pv cu?i 10-11-2019

??n C? khí, ?i?n t? Hyogo- Osaka d? ki?n pv cu?i 10-11-2019

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n k? s? c? khí,? t? hàng tháng

??n k? s? c? khí,? t? hàng tháng

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n k? s? ?i?n, IT

??n k? s? ?i?n, IT

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n C? khí - ?i?n t? truy?n th?ng KanAll

??n C? khí - ?i?n t? truy?n th?ng KanAll

CÔNG TY TNHH KANALL ??a ch?: S? 608 Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, TP B?c Ninh Facebook : Du H?c Nh?t B?n KanAll Hotline: 0981.513.222 Email: hongtuoi.kanall@gmail.com
??n hàng Chuy?n vi?c KanAll K1

??n hàng Chuy?n vi?c KanAll K1

??N HÀNG CHUY?N VI?C K1 KANALL tuy?n ??n hàng K? S? C? KHÍ, ?I?N T? N?i dung công vi?c: ?i?u khi?n máy ti?n trong x??ng kim khí s?n xu?t b? ph?n xe ??p ??a ?i?m làm vi?c: Aichi Th?i gian làm vi?c: Tu?n làm 5 bu?i theo l?ch Ca ngày: 8h30 - 17h20 (ngh? ?n 50p và 10p) Ca chi?u:...
    02223502899