C? h?i vi?c làm khi ?i du h?c Nh?t B?n nh? th? nào?

C? h?i vi?c làm khi ?i du h?c Nh?t B?n nh? th? nào?

Th?c m?c v? c? h?i vi?c làm sau khi ?i du h?c Nh?t B?n luôn ???c nhi?u b?n quan tâm. Không ít nh?ng tr??ng h?p, du h?c Nh?t B?n là con ???ng m? ra  thành công v?i nh?ng vi?c làm t?t, m?c l??ng h?p d?n, th?m chí là ??nh c? sinh s?ng t?i Nh?t; nh?ng bên c?nh ?ó c?ng không thi?u nh?ng tr??ng h?p t??ng lai v?n mù m?t sau khi t? Nh?t tr? v?. 

B?t k? là b?n ?i du h?c ? ?âu, h?c ngành gì - t?t c? ??u có nh?ng c? h?i và thách th?c dành cho b?n. V?y thì du h?c Nh?t B?n c? h?i v? ngh? nghi?p nh? th? nào, cùng Kanall tìm hi?u ngay sau ?ây nhé!

C? h?i v? vi?c làm tr??c khi t?t nghi?p:

H?u h?t các du h?c sinh Nh?t B?n, ??u quan tâm ??n vi?c làm thêm bên c?nh quá trình h?c t?p t?i tr??ng. Vi?c làm thêm giúp các b?n có thêm thu nh?p ?? trang tr?i cho sinh ho?t c?a mình ???c tho?i mái h?n.

Thông th??ng b?n s? ph?i h?c trên tr??ng t? 3 ??n 4 ti?ng/ngày. H?c t? th? 2 ??n th? 6 hàng

tu?n và ngh? 2 ngày cu?i tu?n. Ngoài ra còn ???c ngh? các ngày l? truy?n th?ng

Ngoài th?i gian h?c t?i tr??ng, du h?c sinh ???c Chính ph? Nh?t B?n cho phép làm thêm t? 4 ??n 8 gi? hàng ngày, 28h/tu?n. Làm quá th?i gian quy ??nh, n?u b? phát hi?n, du h?c sinh ?ó s? b? tr?c xu?t v? n??c.

M?c thu nh?p c? b?n hay ti?n l??ng làm thêm c?a du h?c sinh t?i Nh?t ???c tính theo gi? và dao ??ng trong kho?ng: t? 800 yên ??n 1500 yên/h. Ví d? tính theo s? ti?n là 800 yên n?u b?n làm thêm 4h/ngày thì thu nh?p hàng tháng c?a b?n là 96000 yên/tháng.

Nh?ng công vi?c làm thêm ph? bi?n nh?t là: ph?c v? nhà hàng, khách s?n; phát báo; phiên d?ch viên, ch? bi?n ?? h?p, ….Vi?c làm thêm l??ng cao không, ki?m vi?c d? không ph? thu?c vào trình ?? ti?ng Nh?t c?a b?n. Và vi?c làm thêm t?i Nh?t B?n c?a b?n s? ???c nhà tr??ng t?i Nh?t k?t h?p cùng công ty gi?i thi?u. Quan tr?ng nh?t là hãy trau d?i ti?ng Nh?t th?t t?t ?? s?m có vi?c làm thêm t?t.

C? h?i vi?c làm sau khi t?t nghi?p:

C? h?i vi?c làm sau t?t nghi?p ph? thu?c r?t l?n và ngành h?c, tr??ng h?c b?n l?a ch?n. K? ??n là s? n?ng ??ng, v?n ki?n th?c và n?ng l?c ti?ng Nh?t mà b?n trau d?i ???c. T? l? sinh viên t?t nghi?p có ???c vi?c làm ? m?i tr??ng ??i h?c, cao ??ng, Nh?t ng? ? Nh?t B?n là khác nhau và có s? chênh l?ch ph? thu?c vào ch?t l??ng ?ào t?o c?a tr??ng. Tuy nhiên h?u h?t là trên 90 % sinh viên du h?c Nh?t B?n xin ???c vi?c làm sau t?t nghi?p.

Theo thông tin thì m?c thu nh?p bình quân c?a du h?c sinh sau t?t nghi?p r?i vào kho?ng t? 120.000 – 170.000 yên/ tháng. Th?c t? ??i v?i nh?ng b?n làm vi?c t?i Nh?t theo các di?n khác nhau s? có m?c thu nh?p khác nhau:

- Theo di?n ph? thông thu nh?p t? 25-30 tri?u/ tháng

- Theo di?n k? s? thu nh?p t? 40-50 tri?u / tháng

- N?u tr??ng h?p các b?n ?i du h?c Nh?t B?n mà ?ã t?t nghi?p và có b?ng c?p thì thu nh?p s? t? 3000 ??n 4000 USD/ tháng và th?i gian làm vi?c t?i Nh?t B?n là không gi?i h?n.

Ngoài ra, ??i v?i nh?ng b?n sau khi ra tr??ng mà không mu?n làm vi?c t?i Nh?t B?n n?a mà mu?n v? Vi?t Nam làm thì s? có thu nh?p t? 25-40 tri?u/ tháng. ?i?u ??c bi?t h?n, vui m?ng h?n ??i v?i nh?ng b?n th?c t?p sinh ?i du h?c t?i Nh?t là hi?n nay Nh?t B?n h? ??n Vi?t Nam ??u t? và làm vi?c t?i các doanh nghi?p ? Vi?t Nam.

N?u ?ã quy?t ??nh ?i du h?c Nh?t B?n, quy?t ??nh h?c t?p t?i m?t môi tr??ng hoàn toàn m?i v?i nhi?u thách th?c và các c? h?i thì không có lý do gì ?? chúng ta không c? g?ng h?t mình ?? trang b? n?n t?ng ki?n th?c v?ng ch?c bên c?nh nh?ng k? n?ng m?m c?n thi?t ?? s?n sàng n?m b?t nh?ng c? h?i t?t cho b?n thân. 

Hãy t? mình m? ra cánh c?a t??ng lai cho mình vì không ai có th? giúp b?n làm ???c ?i?u này t?t h?n b?n. Nh?t B?n có th? là m?t mi?n ??t h?a cho b?n, c?ng có th? là n?i chôn vùi t??ng lai, tu?i tr? c?a b?n - ?i?u ?ó hoàn toàn phù thu?c vào chính quy?t tâm và s? n? l?c không ng?ng ngh? m?i ngày c?a b?n.

KANALL luôn s?n sàng chia s? và h? tr? t?t nh?t cho các h?c viên c?a mình trong quá trình chinh ph?c gi?c m? Nh?t B?n. Hãy liên h? v?i chúng tôi qua Hotline 0981.513.222 ?? ???c h? tr? chi ti?t nhé!

 

Bài vi?t liên quan

02223502899