BU?I L? T?NG K?T - CHIA TAY Và TRAO H?C B?NG CHO DU H?C SINH Và K? S? K? BAY THáNG 04/2019

BU?I L? T?NG K?T - CHIA TAY VÀ TRAO H?C B?NG CHO DU H?C SINH VÀ K? S? K? BAY THÁNG 04/2019

            Nh?ng ngày ??u tháng 4, Công ty TNHH KanAll ?ã long tr?ng t? ch?c bu?i l? t?ng k?t- chia tay và trao h?c b?ng cho các b?n du h?c sinh k? bay tháng 4 n?m 2019. Bu?i l? v?i s? tham gia c?a t?p th? ban lãnh ??o, các khách m?i, cán b? giáo viên, nhân viên, các du h?c sinh, k? s? và các h?c viên ?ang theo h?c t?i KanAll.

            Tr?i qua quãng th?i gian kho?ng 6 tháng h?c t?p ch?m ch? t?i trung tâm KanAll, các em du h?c sinh ?ã c? g?ng và n? l?c r?t nhi?u ?? có th? ??t ???c thành tích cao, ?? ?i?u ki?n ??t Visa ?? sang h?c t?p t?i các tr??ng ?H t?i Nh?t B?n. ?? có k?t qu? ?ó, chúng tôi xin g?i l?i c?m ?n t?i các quý v? ph? huynh vì ?ã trao g?i ni?m tin v?i trung tâm, c?m ?n s? d?y d? nhi?t tình c?a th?y cô và ??c bi?t là s? ??ng hành không m?t m?i c?a cán b? nhân viên KanAll. Gi? ?ây các b?n du h?c sinh KanAll s?p b??c trên m?t con ???ng m?i ?? t?i m?t t??ng lai mà các b?n h?ng mong ??c.

            Trong bu?i l?, Bà V? Th? H?ng T??i- Phó giám ??c công ty TNHH KanAll ?ã phát bi?u khai m?c, chúc m?ng các b?n du h?c sinh và chia s? nh?ng tâm t?, tình c?m, l?i d?n dò tr??c khi các b?n bay sang Nh?t B?n: “Du h?c Nh?t B?n có th? không ph?i màu h?ng, nh?ng nó s? giúp các b?n  tr?i nghi?m, h?c h?i, t? l?p và tr??ng thành h?n. Ch? mong các em khi sang x? s? m?i luôn gi? s?c kh?e th?t t?t ?? h?c t?p và lao ??ng, ??ng th?i ph?i bi?t ?oàn k?t bên nhau, khiêm t?n v?i b?n bè, và ??c bi?t các em ph?i nh? r?ng: b? m? cho em hình hài, cho em cu?c s?ng nh?ng chính các em s? là ng??i v? lên cu?c ??i mình”.

Bà V? Th? H?ng T??i lên phát bi?u khai m?c bu?i l?

            ?? ??ng viên và khuy?n khích tinh th?n h?c t?p c?a các b?n du h?c sinh, KanAll ?ã dành r?t nhi?u h?c b?ng t?ng các h?c viên xu?t s?c c?a mình.

            T?ng giám ??c công ty TNHH KanAll Vi?t Nam - Ông V? Huy Ch? ?ã trao h?c b?ng cho các b?n du h?c sinh, m?i h?c b?ng tr? giá 20 tri?u VN?

             T?ng giám ??c công ty TNHH KanAll Vi?t Nam - Ông V? Huy Ch? ?ã trao t? cách l?u trú ( COE) cho các k? s?.

Ban lãnh ??o công ty ch?p ?nh cùng ph? huynh h?c sinh

            Các b?n du h?c sinh ch?p ?nh k? ni?m cùng trung tâm, các giáo viên

                  Bu?i l? t?ng k?t ?ã di?n ra trong m?t không gian ?m cúng c?a nhà hàng San San, tràn ng?p ni?m vui và ti?ng c??i. M?i ng??i ?ã ???c th??ng th?c nh?ng ti?t m?c v?n ngh? ??c s?c, tham gia nh?ng trò ch?i thú v?, hài h??c và ??c bi?t là ti?c r??u ?? chúc m?ng các b?n du h?c sinh và k? s? chu?n b? bay sang Nh?t B?n.

              Công ty TNHH KanAll xin c?m ?n quý v? ?ã ??ng hành cùng công ty trong su?t th?i gian qua, chúng tôi c?ng mong nh?n ???c s? ?ng h?, ??t ni?m tin c?a m?i ng??i trong th?i gian t?i.

              Còn ít ngày n?a là các b?n lên ???ng, chúc các b?n luôn v?ng tin h?c t?p và khám phá ?? th?c hi?n gi?c m? c?a mình và v??n t?i t??ng lai t??i sáng nh?t.

 CÔNG TY TNHH KANALL

 ??a ch?: 608 ???ng Nguy?n Trãi, ph??ng Võ C??ng, thành ph? B?c Ninh, t?nh B?c Ninh

 ?i?n tho?i : 0222.350.2899

 Hotline: 0981.513.222

Email : tuyensinh.kanall@gmail.com

Website: http://lorahliemaybe.com

Bài vi?t liên quan

02223502899