B?NG M? CáC L?I TR??T COE KHI DU H?C NH?T B?N

B?NG MÃ CÁC L?I TR??T COE KHI DU H?C NH?T B?N

Có th? nói ?ã ?i du h?c Nh?t B?n thì ai c?ng mu?n trúng tuy?n không ai mu?n b? tr??t COE c?, nh?ng không ph?i ai c?ng làm ???c ?i?u ?ó. Mình s? h??ng d?n cách xem B?ng mã các l?i tr??t COE khi du h?c Nh?t B?n 2019

T?m th? visa là chi?c chìa khóa v?n n?ng giúp b?n m? r?ng cánh c?a b??c chân vào con ???ng du h?c Nh?t B?n. Nh?ng tr? trêu thay, theo nghiên c?u c? 1000 sinh viên n?p h? s? thì có ??n 300 b?n ph?i hoãn l?i gi?c m? du h?c c?a mình vì không xin ???c visa. ?? xin ???c visa, b??c ??u tiên b?n ph?i “qua ?i”?? ???c COE (Ch?ng nh?n ?? t? cách l?u trú t?i Nh?t).

COE là gì? ??u tiên, ??i v?i các b?n có nhu c?u h?c t?p t?i Nh?t B?n trên 3 tháng. Các b?n c?n ph?i xin COE (Certificate of Eligibility ) hay T? Cách L?u Trú. ??i v?i vi?c xin COE này, b?n c?n ph?i xin t?i Nh?t B?n. Gi?y ch?ng nh?n này là xác nh?n c?a C?c Nh?p C? Nh?t B?n cho phép b?n l?u trú h?p pháp t?i Nh?t B?n v?i th?i gian trên 90 ngày. Nh?ng tr??ng h?p c?n xin COE bao g?m: ?i du h?c Nh?t B?n, ?i xu?t kh?u lao ??ng Nh?t B?n ho?c ??nh c? lâu dài t?i qu?c gia này.

Nhi?u du h?c sinh t??ng lai có th?c m?c chuy?n b? C?c xu?t nh?p c?nh Nh?t B?n t? ch?i c?p COE mà không rõ lý do chính xác mình b? ?ánh tr??t là gì, th? nào là mã lý do tr??t COE?  ?? h? tr? các b?n xác ??nh chính xác lý do và nguyên nhân khi?n mình b? tr??t COE khi ??ng ký xin visa du h?c Nh?t B?n, mình ?ã t?ng h?p các b?ng mã lý do tr??t COE ???c c?p nh?t t? c?c xu?t nh?p c?nh vào tháng 6/2016 trong bài vi?t d??i ?ây. Hi v?ng nh?ng thông tin này s? ph?n nào giúp b?n hi?u h?n ?? chu?n b? k? l??ng cho l?n chu?n b? h? s? xin COE k? ti?p.

C?n l?u ý: B?ng mã trên có th? thay ??i, thêm b?t ký hi?u và ??u m?c theo th?i gian do c?c xu?t nh?p c?nh quy ??nh. Tr??ng h?p c?c xu?t nh?p c?nh không có thông báo m?i v? b?ng mã, các b?n có th? s? d?ng b?ng mã d??i ?ây ?? tra c?u.

H??ng d?n cách tra c?u:

Ví d?: C?t STT là ??u m?c liên quan, ký hi?u s? quy ??nh rõ h?ng m?c tr??t COE c? th?. Ch?ng h?n, n?u 1 h? s? b? t? ch?i vì h? s? ch?ng minh s? d? ngân hàng không ???c xác th?c ho?c b? phát hi?n không có th?t ho?c không còn t?n t?i thì s? có mã là : 4E

Danh sách các lý do tr??t COE du h?c Nh?t B?n

?i?u ki?n

STT

Ký hi?u

Lý do tr??t COE

Không ch?p nh?n vi?c xin c?p COE mà có hành vi gian l?n, thi?u trung th?c.

1

Sau khi ki?m tra lý l?ch xu?t c?nh, tình tr?ng c? trú c?a ng??i n?p ??n nh?n th?y không có s? tin t??ng

A

Có ti?n s? ?ã t?ng xu?t c?nh

B

Có ti?n s? b? tr?c xu?t

C

Tình hình t?m trú, h?c t?p tr??c ?ây không t?t

D

Không khai báo ti?n s? xu?t c?nh tr??c ?ây

2

Qua xem xét lý l?ch c?a ng??i n?p ??n nh?n th?y không ?áng tin c?y

A

Không có b?ng ch?ng hay gi?i trình v? lý do không ???c c?p COE tr??c ?ây

B

Không ch?p nh?n các b?ng ch?ng hay gi?i trình v? lý do không ???c c?p COE tr??c ?ây

C

Không ch?p nh?n h? s? liên quan ??n ng??i n?p ??n không ??y ??

3

Sau khi xem xét quá trình h?c t?p nh?n th?y ng??i n?p ??n không có n?ng l?c, ý chí h?c t?p

A

Không có tính h?p lý trong lý do du h?c và quá trình h?c t?p

B

Không có ??y ?? b?ng ch?ng v? ý chí, n?ng l?c h?c t?p

C

Không tin t??ng vào vi?c h?c t?p ti?ng Nh?t

D

Không có ??y ?? b?ng ch?ng v? n?ng l?c h?c t?p ti?ng Nh?t

4

Nh?n th?y không có s? tin t??ng trong h? s? n?p. Không có tính toàn v?n trong n?i dung ghi ? h? s? ?ã n?p.

A

B?ng t?t nghi?p

G

H?c b?

B

Ch?ng nh?n h?c ti?ng Nh?t

H

Ch?ng nh?n sinh viên

C

B?n công ch?ng

I

Gi?y khai sinh

D

S? y?u lý l?ch

J

S? h? kh?u,

E

Ch?ng minh s? d? ngân hàng

K

S? ngân hàng, sao kê ti?n g?i, ti?n rút

F

Ch?ng minh vi?c làm, ch?ng minh thu nh?p

L

Gi?y t? khác…

5

N?p thi?u h? s?

Do n?p thi?u h? s? yêu c?u nên nh?n th?y không có b?ng ch?ng ??y ?? v? lý l?ch c?a ng??i n?p ??n và n?ng l?c chi tr? chi phí c?a ng??i b?o lãnh.

Không ???c th?a nh?n vi?c phù h?p v?i các tiêu chu?n ???c quy ??nh t?i ?i?u 7, kho?n 1, m?c 2 c?a Pháp l?nh v? ki?m soát xu?t nh?p c?nh và ng??i t? n?n liên quan ??n t? cách l?u trú khi ?i du h?c Nh?t B?n.

6

Liên quan ??n ng??i b?o lãnh

A

Không tin t??ng vi?c có th? chi tr? chi phí khi h?c t?p và sinh ho?t t?i tr??ng Nh?t

B

Không có ?? b?ng ch?ng ch?ng minh có th? chi tr? chi phí ?n ??nh, liên t?c trong quá trình h?c (quá trình hình thành tài s?n).

C

Vì h? s? liên quan ??n ng??i b?o lãnh không ??y ?? nên ?? tin c?y v? n?i dung liên quan ??n cam k?t chi tr? chi phí c?ng không ?áng tin c?y.

D

Không có lý do chính ?áng v? vi?c hoàn tr? chi phí c?a ng??i n?p ??n cho ng??i b?o lãnh

7

Lý do khác

Thông th??ng khi b? t? ch?i COE, c?c xu?t nh?p c?nh s? tr? v? cho phía nhà tr??ng 1 phi?u báo lý do tr??t có m?u nh? sau:

Mã h? s?

Qu?c t?ch

Tên h?c sinh

Mã lý do tr??t chính xác ( Lý do tr??t COE)

V? m?u phi?u t? ch?i c?p COE: ?? có ???c phi?u này, b?n có th? yêu c?u công ty t? v?n du h?c liên h? v?i tr??ng ?? có ???c thông tin chính xác t?i sao h? s? b? tr??t, các thông tin k? trên s? r?t h?u ích trong tr??ng h?p xin l?i COE vào l?n sau.

Bài vi?t liên quan

02223502899