B?N CH?N DU H?C NH?T B?N HAY H?C ??I H?C T?I VI?T NAM ???????????

B?N CH?N DU H?C NH?T B?N HAY H?C ??I H?C T?I VI?T NAM

           

N?I DUNG

H?C T?I NH?T B?N

H?C T?I VI?T NAM

Th?i gian

T? 2 ??n 6 n?m: 2 n?m ti?ng, sau ?ó h?c lên cao ??ng, ??i h?c, tr??ng chuyên môn

T? 2 ??n 5 n?m

B?ng c?p

???c công nh?n qu?c t?, Sinh viên khi t?t nghi?p có ki?n th?c lí thuy?t g?n v?i th?c t? và có công vi?c phù h?p v?i b?ng c?p.

Nhi?u tr??ng không ???c công nh?n t?i n??c ngoài. H?c lí thuy?t xa v?i th?c t?. sinh viên t?t nghi?p làm trái chuyên ngành nhi?u.

H?c phí

10,8 tri?u/tháng ~ 130 tri?u/n?m

 2 tri?u/tháng ~ 24 tri?u / n?m 

Chi phí ?n, chi phí khác

8 tri?u/tháng ~ 160 tri?u/n?m

3 tri?u/tháng ~ 48 tri?u

Chi phí nhà ?

5 tri?u/tháng ~ 60 tri?u/n?m

3 tri?u/tháng ~ 36 tri?u/n?m

T?ng chi phí

23,8 tri?u/tháng ~ 285,6 tri?u/n?m

9 tri?u/tháng ~ 108 tri?u/n?m

Vi?c làm thêm

    L??ng 200.000 VN? / gi?.

  • Tháng bình th??ng: 28h/tu?n, thu nh?p 22,4 tri?u/tháng
  • Ngh? l? trung bình 2 tháng, ???c làm 40h/tu?n, thu nh?p 64 tri?u/2 tháng

» T?ng thu nh?p: 288 tri?u/n?m ~ 24 tri?u/tháng

Công vi?c làm thêm l??ng th?p ch? kho?ng 1-2 tri?u/ tháng và không d? ?? xin vi?c làm thêm. Thu nh?p 12-24 tri?u/ n?m.

C? h?i vi?c làm sau khi ra tr??ng

Làm t?i Nh?t  l??ng 40-60 tri?u/tháng, làm t?i các công ty Nh?t t?i Vi?t Nam v?i m?c l??ng cao 15- 25 tri?u/tháng

?a ph?n khó kh?n trong xin vi?c làm, m?c l??ng th?p, 200.000 c? nhân th?t nghi?p m?i n?m.

L??ng TB 5- 15 tri?u/tháng

CÓ NÊN ?I DU H?C NH?T B?N NGAY SAU KHI T?T NGHI?P THPT KHÔNG ???

? Vi?t Nam hi?n nay có khá nhi?u ng??i mu?n ?i du h?c Nh?t B?n khi ?ang là sinh viên n?m 1, n?m 2. ?i du h?c gi?a ch?ng nh? v?y khá lãng phí th?i gian, ti?n b?c, và c? h?i.. Chính vì v?y, ?? có th? ti?t ki?m th?i gian và ti?n b?c, ph? huynh và h?c sinh c?n có nh?ng quy?t ??nh ?úng ??n, phù h?p và ?úng th?i ?i?m nh?t.

Nguyên nhân chính d?n ??n tình tr?ng ng?ng h?c gi?a ch?ng ?? ?i du h?c

Có 2 nguyên nhân chính:

  • Th? nh?t: L?a ch?n ngành h?c không phù h?p do thi?u k? n?ng t? ?ánh giá và ??nh h??ng ngh? nghi?p.
  • Th? hai: L?a ch?n ngành h?c yêu thích nh?ng không hài lòng v? môi tr??ng h?c t?i Vi?t Nam.

C?ng theo m?t s? kh?o sát ??i t??ng h?c sinh l?p 12 c?a KanAll t?i các tr??ng THPT, h?u h?t câu tr? l?i cho câu h?i “Lý do l?a ch?n ngành h?c và tr??ng h?c?” là:

  1. Do gia ?ình ??nh h??ng ?? sau này d? lo vi?c.
  2. Do ngành h?c sau này d? xin vi?c.
  3. Do tr??ng thu?c hàng top ??u nên n?u t?t nghi?p thì d? xin vi?c.

Và v?i hình th?c thi tuy?n nh? hi?n nay, nhi?u h?c sinh ch? quan tâm ??n vi?c vào ???c tr??ng ??i h?c mà không h? ngh? t?i t??ng lai th? tr??ng ??u ra c?a ngành mình h?c s? làm sao?

T?i sao nên ?i du h?c Nh?t B?n ngay sau khi t?t nghi?p THPT?

  • Ti?t ki?m ???c th?i gian, và ti?n b?c

N?u ?ã quy?t ??nh ?i du h?c, thì vi?c ?i du h?c s?m s? ti?t ki?m ???c th?i gian và ti?n b?c. ??c bi?t, Vi?c ?i du h?c khi ?ang h?c t?p dang d? t?i Vi?t Nam là vô cùng lãng phí.

  • Nâng cao kh? n?ng vào ???c các tr??ng ??i h?c hàng ??u t?i Nh?t

Du h?c ngay sau khi t?t nghi?p THPT giúp du h?c sinh không b? quên m?t ki?n th?c ?ã h?c ???c.

  • N?ng l?c h?c t?p và kh? n?ng ti?p thu nhanh h?n

Càng nhi?u tu?i, t? l? ngh?ch v?i kinh nghi?m và s? t?ng tr?i, kh? n?ng h?c h?i và ti?p thu càng gi?m. ?? tu?i t? 18 – 22 ???c cho là phù h?p nh?t cho vi?c ?i du h?c.

Các b?c ph? huynh nên l?a ch?n nói chuy?n c?i m? v?i các em v? t??ng lai, cho các em th?y ???c l?i ích và thách th?c khi ?i du h?c Nh?t B?n, ?? các em ???c t? l?a ch?n và ch?u trách nhi?m v?i l?a ch?n c?a mình.

Bài vi?t liên quan

02223502899