Tin t?c - S? ki?n m?i

B?NG M? CáC L?I TR??T COE KHI DU H?C NH?T B?N

B?NG M? CáC L?I TR??T COE KHI DU H?C NH?T B?N

B?NG MÃ CÁC L?I TR??T COE KHI DU H?C NH?T B?N Có th? nói ?ã ?i du h?c Nh?t B?n thì ai c?ng mu?n trúng tuy?n không ai mu?n b? tr??t COE c?, nh?ng không ph?i ai c?ng làm ???c ?i?u ?ó. Mình s? h??ng d?n cách xem B?ng mã các l?i tr??t COE khi du h?c Nh?t...
Kh?ng ?óng thu? Nenkin thì ??NG M? xin visa v?nh trú ? Nh?t!

Kh?ng ?óng thu? Nenkin thì ??NG M? xin visa v?nh trú ? Nh?t!

?óng Nenkin là ngh?a v? c?a t?t c? m?i ng??i ?ang s?ng và làm vi?c t?i Nh?t B?n trong ?? tu?i t? 20-60 tu?i. ?i?u này có ngh?a là DHS, TTS hay c? k? s? ?i Nh?t ?êu ph?i ?óng nenkin. Tuy nhiên s? ti?n ?óng thu? Nenkin không ph?i nh? d?n t?i tình tr?ng ch?m ?óng,...
    02223502899