L? TRìNH DU H?C NH?T B?N

?
L? TRìNH DU H?C NH?T B?N

CáC D?CH V? C?A KANALL

?

K? S? NH?T B?N

??c bi?t v?i lao ??ng thu?c di?n k? s? ngoài m?c l??ng cao còn có c? h?i làm vi?c lau dài t?i Nh?t B?n

VI?C LàM THêM

Trung tam có tr? s? t?i Nh?t B?n, s? h? tr? vi?c làm thêm cho các b?n du h?c sinh; ??ng th?i s? gi?i ?áp m?i th?c m?c, khó kh?n cho các b?n du h?c sinh

DU H?C NH?T B?N CùNG KANALL

Bên c?nh h? th?ng C? v?n – Nhan viên chuyên nghi?p, KanAll còn có ??i ng? C?ng tác viên tuy?n ch?n t? nh?ng h?c sinh, sinh viên ?u tú ?? t?ng h?c t?p và tu nghi?p t?i Nh?t B?n

CHUY?N VISA - CHUY?N VI?C

Các du h?c sinh sau khi t?t nghi?p, các k? s?, c? nhan còn có c? h?i chuy?n vi?c và chuy?n visa, làm vi?c lau dài t?i Nh?t B?n

GI?I TRí

KanAll c?ng mang ??n cho các b?n nh?ng d?ch v? gi?i trí cho các b?n sau nh?ng gi? h?c t?p và làm vi?c c?ng th?ng.
?

DU H?C NH?T B?N KANALL Là N?I CáC B?N DU H?C SINH S? ???C H?C TI?NG NH?T MI?N PHí 100%

Chi phí h?p ly

Chi phí h?p ly

T?ng chi phí du h?c tr?n gói ch? t? 170 tri?u. Chúng t?i cam k?t chi phí du h?c Nh?t B?n t?i Kanall là th?p nh?t.
C? s? v?t ch?t

C? s? v?t ch?t

V?i c? s? v?t ch?t hi?n ??i, than thi?n.. Chúng t?i hy v?ng r?ng Kanall s? là ng?i nhà th? hai c?a b?n.
Giáo viên b?n x?

Giáo viên b?n x?

Các h?c viên s? ???c gi?ng d?y và làm quen ti?ng Nh?t b?i giáo viên b?n x? ngay t? nh?ng bài h?c ??u tiên.
Ph??ng pháp gi?ng d?y

Ph??ng pháp gi?ng d?y

??a ra ph??ng án gi?ng d?y phù h?p cho t?ng b?n. Ki?m tra bài c? hàng ngày, làm bài test liên t?c trong khoá h?c.

T?I SAO B?N NÊN CH?N DU H?C NH?T B?N CÙNG KANALL?

  • Mi?n phí 100% phí h?c ti?ng Nh?t t?i Vi?t Nam
  • Mi?n phí h? tr? v? m?t pháp lý
  • Mi?n phí t? v?n ch?n tr??ng Nh?t ng?
  • Mi?n phí liên h? v?i tr??ng
  • Mi?n phí t? v?n và ??nh h??ng du h?c
  • Cam k?t t? l? ?? Visa cao
  • H? tr? ??t vé máy bay
  • Có c? s? v?t ch?t, KTX khang trang, ti?n nghi
  • Có gi?ng viên trình ?? N2 tr? lên, nhi?u n?m kinh nghi?m

TH?NG TIN TUY?N D?NG

?
H?C VIêN NóI Gì V? KANALL?
?
Nguy?n Th? C
KanAll là m?t trung tâm t? v?n du h?c uy tín t?i Vi?t Nam. Trung tâm có tr? s? ? c? Vi?t Nam và Nh?t B?n, luôn h? tr? và gi?i ?áp nh?ng th?c m?c cho các b?n!
Lê Th? C
KanAll có c? s? v?t ch?t khang trang, kí túc xá vô cùng ti?n nghi, ?áp ?ng m?i nhu c?u, giúp h?c viên luôn an tâm, có m?t môi tr??ng h?c t?p - làm vi?c t?t.
Nguy?n A
Giáo viên t?i KanAll 100% có trình ?? N2 tr? lên, ?ã nhi?u n?m sinh s?ng, h?c t?p và làm vi?c t?i Nh?t B?n. Luôn chia s? và gi?i ?áp các th?c m?c c?a các b?n du h?c sinh, k? s?, ?? có th? chu?n b? hành trang t?t nh?t cho các b?n du h?c, k? s?...
B?N Có TH? LàM NH?NG Gì ?
?
Xem x?p h?ng c?a tr??ng
Xem x?p h?ng c?a tr??ng
Có r?t nhi?u b?ng x?p h?ng và th?ng tin c?a các tr??ng ??i h?c danh ti?ng t?i Nh?t B?n ???c KanAll c?p nh?t ?? giúp b?n ??a ra quy?t ??nh l?a ch?n phù h?p nh?t.
Ch? ? h?p ly cho c?ng vi?c & h?c t?p
Ch? ? h?p ly cho c?ng vi?c & h?c t?p
Tìm ???c ch? ? h?p ly ?? ph? v? cho c?ng vi?c và h?c t?p c?ng là v?n ?? c?n quan tam
Xem vi?c làm phù h?p v?i b?n than
Xem vi?c làm phù h?p v?i b?n than
Xem vi?c làm phù h?p v?i b?n than là ?i?u kh?ng th? thi?u ??i v?i các du h?c sinh sau khi ?? hoàn thành ch??ng trình h?c
Tin t?c m?i nh?t v? h?c b?ng
Tin t?c m?i nh?t v? h?c b?ng
Lu?n c?p nh?t th?ng tin là chìa khóa giúp b?n chu?n b? cho hành trình du h?c. Chúng t?i lu?n c? g?ng mang t?i nh?ng th?ng tin h?u ích
02223502899